Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

21 Marzec, 2018
Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło podstronę służącą do bezpłatnego składania dokumentów finansowych. Istotne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, obejmujące m.in. nowy sposób składania sprawozdań finansowych sygnalizowaliśmy 22 lutego. Strona przez którą można składać dokumenty finansowe dostępna jest pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/.
14 Marzec, 2018
Wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu z tytułu pełnienia funkcji na podstawie powołania nie stanowią tytułu do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Art. 6 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej nie wymienia pełnienia funkcji członka zarządu jako tytułu do naliczania składek.
9 Marzec, 2018
Zgodnie z nowym przepisem ustawy o VAT art. 96b ust. 1 Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi dwa nowe rejestry:
– rejestr podmiotów w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub które zostały wykreślone z rejestru podatników VAT
– rejestr podmiotów których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona
Rejestry zawierają m.in. daty rejestracji, odmowy rejestracji oraz wykreślenia i przywrócenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT.
Wprowadzone zmiany mają ułatwić podatnikom weryfikację rzetelności kontrahentów jako podatników VAT.
Rejestry dostępne są pod adresem:
http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat
6 Marzec, 2018
Opublikowano informacje Ministerstwa Finansów na temat nowego sposobu składania sprawozdań finansowych jaki będzie obowiązywał od 15 marca 2018 roku:
– dokumenty będą składane w nowym trybie zgłoszenia, a nie wniosku,
– składane dokumenty finansowe (skany) będą stanowiły załączniki do zgłoszenia,
– kopie dokumentów będą musiały być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przez osobę której PESEL jest ujawniony w KRS,
– zgłoszenie będzie bezpłatne.
27 Luty, 2018

Rozliczanie PIT-ów!

Jeśli otrzymałeś już PIT-11 od swojego pracodawcy, jeśli masz już informacje o dochodach uzyskanych za granicą – zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie rozliczenia dochodów za 2017 rok. PIT-36, PIT-37. Atrakcyjne ceny.
Mapka naszej lokalizacji: www.fractum.pl/kontakt
22 Luty, 2018
Uwaga ważne zmiany w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Od 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe będą składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości.
Także od 15 marca 2018 będą dostępne on-line pełne odpisy danych z KRS.
9 kwietnia 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy o Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych.
Od 1 października 2018 roku sprawozdania finansowe będą sporządzane w postaci elektronicznej w strukturze JPK.
Od 20 marca 2020 roku wszystkie wnioski do KRS będą składane wyłącznie on-line.
12 Luty, 2018
Faktura proforma, teoretycznie spełnia ustawową definicję faktury, tj. zawiera wszystkie wymagane elementy wymienione w artykule 2 pkt. 31 ustawy o VAT. Czy może być jednak uważana za prawidłowy dokument księgowy?
Ministerstwo Finansów w swoim wyjaśnieniu, wyraźnie stoi na stanowisku, że faktura proforma nie może być traktowana jako prawidłowy dokument księgowy:

Dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Wystawienie tego dokumentu nie powoduje zatem skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT. Wystawienie takiego dokumentu nie zwalnia również podatnika z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej dokonanie dostawy towaru lub wykonanie usługi albo otrzymanie całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi (co do zasady w terminie 7 dni od dokonania tych czynności – vide § 9 i 10 rozporządzenia fakturowego).
7 Luty, 2018
Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku brzmieniem art. 22d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych wzrósł z 3.500zł do 10.000zł.
2 Luty, 2018
Zaktualizowaliśmy wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski. Bezpośredni odnośnik do pliku w formacie ODT. Inne przydatne pliki dostepne na podstronie „Do pobrania
29 Styczeń, 2018
Prywatny, tzn. prowadzony poza działalnością gospodarczą najem opodatkowany jest na zasadach ogólnych (18/32%) bądź ryczałtem w wysokości 8,5%. Zasady ogólne korzystne są w sytuacji, kiedy podatnik ponosi koszty związane z wynajmowanym lokalem (amortyzacja, odsetki od kredytu). Oczywiście każdą sytuację należy analizować indywidualnie.
Co do zasady małżonkowie będący właścicielami mieszkania stanowiącego ich współwłasność małżeńską mają obowiązek wykazać dochody z tego tytułu odrębnie. Istnieje jednak możliwość opodatkowania najmu tylko przez jednego ze współmałżonków. Warunkiem jest, aby pomiędzy małżonkami występowała wspólność majątkowa oraz należy zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy.
Zaliczki na podatek dochodowy z tytułu najmu prywatnego rozliczanego na zasadach ogólnych są wpłacane na rachunek urzędu skarbowego w okresach miesięcznych zaś w przypadku rozliczenia ryczałtem w okresach miesięcznych bądź kwartalnych. Wpłacanie zaliczek w okresach kwartalnych można wybrać o ile podatnik zawiadomił o takim fakcie urząd skarbowy oraz w poprzednim roku jego przychody z działalności wykonywanej osobiście nie przekroczyły 25 tys. euro.

I na koniec istotna zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku. Po przekroczeniu w trakcie roku 100 tys. zł przychodów stawka ryczałtu z tytułu najmu prywatnego wzrasta z 8,5% do 12,5%. Oznacza to, że przychody w przedziale 0-100 tys. zł są opodatkowane stawką 8,5%, zaś nadwyżka ponad 100 tys. zł opodatkowana jest stawką 12,5%.
Zapytanie ofertowe