Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

8 Wrzesień, 2017
Artykuł na temat zasad współpracy w zakresie zatrudnienia nowego pracownika.
4 Wrzesień, 2017
Zgodnie z art. 168 Kodeksu Pracy do 30 września pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlop wypoczynkowy nie wykorzystany za poprzedni rok kalendarzowy (tzw. urlop zaległy). Termin 30 września uważa się za zachowany, jeżeli pracownik rozpocznie korzystanie z urlopu najpóźniej w tym dniu.
Jeżeli pracodawca nie udziela pracownikom urlopów wypoczynkowych w określonych przepisami terminach podlega karze grzywny.
Zaległy urlop nie wykorzystany w terminie do 30 września nie przepada – pracownik ma do niego prawo do czasu przedawnienia. Zgodnie z art. 291 Kodeku Pracy roszczenia ze stosunku pracy, w tym należne urlopy wypoczynkowe, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
17 Sierpień, 2017
W ostatnim czasie Krajowa Informacja Skarbowa informowała, że w przypadku sprzedaży samochodu prywatnego użytkowanego przez przedsiębiorcę na podstawie kilometrówki powstaje przychód z działalności gospodarczej. Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Finansów stwierdzając, że sytuacja ta dotyczy wyłącznie samochodów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz samochodów nabywanych w ramach działalności gospodarczej, których przedsiębiorca nie miał obowiązku ujmować w ewidencji środków trwałych.
10 Sierpień, 2017
Czy wydatki na zakup okularów korekcyjnych przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Patrząc na zapisy ustawy o PIT wydawało by się, że tak: kosztem podatkowym są bowiem wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie wymienione w katalogu kosztów niestanowiących podatkowych kosztów uzyskania przychodu.
Czy zakup okularów jest wydatkiem w celu zachowania źródła przychodów? Niewątpliwie, wszak osoba, która słabo widzi, nie będzie mogła zawodowo pracować. Niestety fiskus stoi na stanowisku, że wydatki na okulary są wydatkami o charakterze osobistym. Argument: wydatek taki i tak zostałby poniesiony przez osobę, nawet gdyby nie była aktywna zawodowo.
Co w takim razie z walizkami podróżnymi? Moglibyśmy się bronić argumentując, że wyjeżdżając służbowo, ze względu na charakter naszych kontaktów musimy posiadać eleganckie torby podróżne, natomiast podróżując prywatnie używamy zwykle dla wygody plecaka turystycznego. Czy w takim razie, zakup torby nie ma charakteru osobistego? Niestety, dla fiskusa niezmiennie ma, tak samo jak neseser dla prawnika, wydatki na ubezpieczenie na życie przedsiębiorcy, karnety na basen, pakiety medyczne, kursy prawa jazdy.
1 Sierpień, 2017
Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT sprzedaż do 450 zł lub 100 euro może być dokumentowana fakturą uproszczoną. Faktura taka nie musi zawierać m.in. nazwy lub imienia i nazwiska nabywcy oraz jego adresu. Faktura uproszczona uprawnia nabywcę do odliczenia podatku VAT w niej wykazanego.
Elementy jakie powinien zawierać paragon fiskalny zbliżone są do tych, które powinna zawierać faktura uproszczona. Przepisy nakładają obowiązek na wystawcy paragonu umieszczenia na żądanie nabywcy jego numeru NIP.
Tak więc, że prawidłowo wystawiony paragon dokumentujący sprzedaż w wysokości do 450zł lub 100 euro zawierający NIP nabywcy należy traktować jak fakturę uproszczoną, a co za tym idzie uprawnia on do odliczenia podatku VAT.
Należy także pamiętać o wyjątkach w przypadku, których nie wystawia się faktury uproszczonej. Wyjątki te wykazane są w art. 106e ust. 6 ustawy o VAT.
25 Lipiec, 2017
Okres wakacyjny sprzyja zatrudnianiu członków rodziny, w szczególności dzieci.
Zatrudnienie dziecka zarówno samodzielnego jak i pozostającego we wspólnym gospodarstwie rodzi obowiązek odprowadzania składek ZUS. Członek rodziny zatrudniony na umowę o pracę, pozostający we wspólnym gospodarstwie zgłaszany jest do ubezpieczeń jako osoba współpracująca. W takim sytuacji składki ZUS są opłacane od podstawy jak u przedsiębiorcy. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia składki ZUS są opłacane od podstawy wynikającej z umowy.
Należy także pamiętać, że zatrudnienie członka rodziny rodzi obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczki sa w tej sytuacji naliczane wg zasad ogólnych.
Kolejną istotną sprawą jest zapis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący, że wynagrodzenie wypłacane osobie współpracującej nie stanowi kosztów uzyskania przychodów u przedsiębiorcy zatrudniającego.
Na koniec, nie należy zapominać o najważniejszym, tj. zapisach kodeksu pracy: zabronione jest zatrudnianie osób poniżej 16-go roku życia, natomiast zatrudniania osób w wieku 16-18 lat jest obwarowane dodatkowymi wymogami.
21 Lipiec, 2017
Rozbudowaliśmy informacje o naszej ofercie. Teraz po wejściu na stronę oferta z większą ilością szczegółów można zapoznać się po kliknięciu w tytuł oferty.
17 Lipiec, 2017
Zgodnie z treścią artykułu 96 ustęp 9 ustawy o podatku od towarów i usług naczelnik urzędu skarbowego wykreśla podatnika z rejestru podatników VAT w sytuacji, gdy podatnik nie istnieje, nie ma możliwości skontaktowania się z nim, dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są nieprawdziwe lub nie stawia się na wezwania urzędu. Czynność wykreślenia z tych powodów następuje bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie podatnika.
12 Lipiec, 2017
W przypadku naliczania wynagrodzeń dla pracowników będących twórcami pracodawca ma prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Stawka ta może być zastosowana do takiej części wynagrodzenia jaka dotyczy prac o charakterze twórczym. Za pracowników twórców uważa się tych pracowników, którzy korzystają lub rozporządzają prawami autorskimi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Należy pamiętać, że kwota kosztów 50% jest limitowana. Obecnie limit ten wynosi 42.764zł.
Warto także wspomnieć o tym, że za pracowników twórców uważa się także programistów.
6 Lipiec, 2017
Od 13 lipca 2017 roku zmieniają się zasady podpisywania umowy spółki zakładanej w trybie S24. Nie będzie już można korzystać ze zwykłego e-podpisu. Wymogiem będzie posługiwanie kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zmiany te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu, ponieważ dochodziło do wykorzystywania cudzych danych osobowych do założenia spółki z o.o. S24.
Zapytanie ofertowe