Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

14 Wrzesień, 2021
Bony jednego przeznaczenia – zgodnie z art. 2 ust. 43 ustawy o VAT – to bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu. W takim wypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania bonu.
30 Sierpień, 2021
Zgodnie z art. 168 kodeksu pracy zaległy urlop za rok 2020 pracownik ma obowiązek wykorzystać do 30 września 2021 roku.
23 Sierpień, 2021
Zgodnie z art. 96 ust. 9a ustawy o VAT wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega podatnik, który: zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, nie złożył takich deklaracji za 3 kolejne miesiące lub takiej deklaracji za kwartał, lub składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia, lub wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.
12 Sierpień, 2021
Mandat za wykroczenie drogowe nie stanowi kosztu uzyskania przychodów nawet jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność transportową. Wynika to brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar”.
3 Sierpień, 2021
Przy zatrudnieniu pracownika młodocianego pracodawca ma obowiązek skierować go do innej pracy lub odsunąć od pracy, w sytuacji gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu pracy przekracza 30 stopni celsjusza, a wilgotność 65%.
21 Lipiec, 2021
Aktualizacja strony z certyfikatami.
8 Lipiec, 2021
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej 0113-KDIPT2-1.4011.408.2021.1.DJD przychylił się do argumentacji podatnika, że w określonych przypadkach drogi zegarek stanowi koszt uzyskania przychodu. Dotychczas stanowisko było niezmiennie negatywne w stosunku do wydatków o charakterze osobistym czy mających charakter reprezentacji.
29 Czerwiec, 2021
W ostatnio wydawanych interpretacjach Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej pojawia się pogląd, że wydatki na zakup artykułów spożywczych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
18 Czerwiec, 2021
Kwoty nabycia towarów używanych o których mowa w rozporządzeniu z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wykazuje się w okresie w którym następuje ich dostawa w procedurze VAT marża.
24 Maj, 2021
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zatwierdzone sprawozdanie finansowe należy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku w którym zostały zatwierdzone. Sprawozdania sporządzone w formie elektronicznej należy przechowywać na nośnikach elektronicznych. Księgi rachunkowe co do zasady podlegają archiwizacji także przez okres 5 lat.
Zapytanie ofertowe