Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

6 Luty, 2019
Wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę na odzież taką jak koszula i garnitur nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie ze stanowiskiem organów skarbowych nie można uznać, że odpowiedni wygląd ma wpływ na osiąganie przychodów, zaś konieczność wymaganej prezencji wynika z norm społecznych.
Można jednak do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na odzież ochronną wymaganą przez przepisy z zakresu BHP oraz na odzież trwale oznaczoną logo firmowym.
30 Styczeń, 2019
Identyfikatorem podatkowym obcokrajowca jest numer pesel. Jeżeli z jakiegoś powodu obcokrajowiec nie ma nadanego numeru pesel w informacji PIT-11 w miejscu na identyfikator podatkowy należy podać ciąg cyfr 9999999999.
28 Styczeń, 2019
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2018 wynosiło 5071,41zł. Kwota stanowi wyliczenie najniższej podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorców i wynosi ona 3803,56zł (75% z kwoty 5071,41zł). Zatem wyliczona od tej podstawy składka zdrowotne wynosi w 20109 roku 342,32zł miesięcznie (9% z kwoty 3803,56zł).
21 Styczeń, 2019
Podatnicy decydujący się na ewidencjonowanie w kasie fiskalnej otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych przychodów jako przychodów w dacie otrzymania zaliczki od stycznia 2019 informują o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w rozliczeniu rocznym.
15 Styczeń, 2019
W związku ze zmianą okresu przechowywania akt osobowych, pracodawcy zobowiązani zostali od 1 stycznia 2019 do informowania pracowników z którymi rozwiązano umowę o pracę bądź doszło do jej wygaśnięcia. I tak pracodawcy są zobowiązani do poinformowania takiego pracownika o okresie przechowywania jego dokumentacji, możliwości odbioru takiej dokumentacji w okresie do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym upływa okresu przechowywania dokumentacji oraz o zniszczeniu dokumentacji w przypadku nie odebrania jej przez pracownika.
Więcej w artykule o nowościach z jakimi mamy do czynienia w 2019 roku.
10 Styczeń, 2019
Jeżeli część wynagrodzenia za pracę obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich, obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą, a wyodrębniona część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu, to podwyższone koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu można zastosować do umowy o pracę.
4 Styczeń, 2019
W związku z udostępnieniem przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nowych wzorów dokumentów dla pracowników i pracodawców zaktualizowaliśmy dokumenty do pobrania.
2 Styczeń, 2019
Przypominamy, że w roku 2019 minimalna stawka godzinowa przy zatrudnieniu na umowę zlecenie wynosi 14,70zł, natomiast minimalne wynagrodzenie miesięczne na umowie o pracę wynosi 2250zł.
27 Grudzień, 2018
Także od 2019 roku pracodawcy będą przechowywali akta osobowe pracowników i osób na umowach zlecenia zatrudnianych po 31 grudnia 2018 przez okres 10 lat licząc od końca roku w którym ustało zatrudnienie.

Więcej na Przegląd najważniejszych zmian w podatkach 2019.
24 Grudzień, 2018
Od 2019 roku pracodawcy mają obowiązek wypłaty wynagrodzeń na rachunek bankowy pracownika. Wynagrodzenie będzie mogło być wypłacone w formie gotówkowej o ile pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia w takiej formie. Do 21 stycznia 2019 roku pracodawcy mają obowiązek poinformowania pracowników o konieczności podania numeru rachunku bankowego bądź złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia w gotówce.

Więcej na Przegląd najważniejszych zmian w podatkach 2019.
Zapytanie ofertowe