Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

24 Październik, 2018
W przypadku konieczności skorygowania zeznania rocznego, np. PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28, korekta nie musi być złożona w tej samej formie co zeznanie pierwotne. Jeśli zeznanie pierwotne zostało złożone np. w formie papierowej, korekta może być złożona w formie elektronicznej. Ważne jest więc skuteczne doręczenie, a nie zachowanie formy zeznania pierwotnego.
16 Październik, 2018
Split payment, a faktura pro-forma.
Faktura pro-forma nie może być dokumentem na podstawie którego dokonywana płatność korzysta z mechanizmu spli-payment. Wywodzone jest to stąd, że korzystając z mechanizmu split payment należy podać numer faktury, podczas gdy pro-forma nie jest fakturą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
11 Październik, 2018
Uwaga na złośliwe e-maile z ZUS-u: Link do atrykułu na niebezpiecznik.pl
9 Październik, 2018
Od 1 października 2018 poszerzono krąg osób w stosunku do których występuje wymóg niekaralności. Zgodnie z paragrafem 2 artykułu 18 kodeksu spółek handlowych „nie może być prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego”. Dodatkowo zgodnie z paragrafem 5 artykułu 18 kodeksu spółek handlowych wymóg niekaralności członka zarządu zostaje rozszerzony na członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej.
Przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego to przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.
2 Październik, 2018
Wypłata dywidendy osobie fizycznej opodatkowana jest 19% zryczałtowanym podatkiem od osób fizycznych. Oznacza to, ze otrzymujący dywidendę nie musi kwoty otrzymanej dywidendy uwzględniać w swoim zeznaniu podatkowym.
28 Wrzesień, 2018
Od października 2018 sprawozdania finansowe będzie się sporządzać w formie elektronicznej.
Zgodnie z brzmieniem art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości w wersji jaka będzie obowiązywać od 1 października: „Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”
W takiej samej formie sporządzać się będzie sprawozdanie z działalności. Zgodnie z art. 49 ust. 7: „W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”
Nie wiadomo jeszcze jakie rozwiązania informatyczne będą wdrożone przez producentów oprogramowania finansowo- księgowego. Nie jest także jasna sytuacja sprawozdań finansowych sporządzonych do końca września 2018, a składanych po tej dacie.
24 Wrzesień, 2018
Zapraszamy do zapoznania się z krótkim artykułem na temat ulgi na start i działalności nierejestrowanej.
14 Wrzesień, 2018
Kilka umów zleceń a składki ZUS.
Jeśli wykonawca zlecenia pracuje jednocześnie na podstawie kilku umów zlecenia pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne podlega z tytułu umowy, która została zawarta najwcześniej. Zleceniodawca ma także prawo wskazać inną niż „pierwsza” umowę jako tytułu do obowiązkowych składek. Możliwe jest to o ile podstawa wynikająca z takiej umowy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.
10 Wrzesień, 2018
Uwaga powszechnie mało znany przepis ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę!
Zgodnie z art. 8a tej ustawy „w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.”
4 Wrzesień, 2018
Uwaga: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega o osobach podających się za kontrolerów UODO. Komunikat dostępny jest na stronie UODO.
Zapytanie ofertowe