Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

25 Listopad, 2021
Od 1 stycznia 2023 podatnicy będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych oraz będą zobowiązni do w formie elektronicznej do urzędu skarbowego. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będą zobowiązani do przesyłania ksiąg w terminach miesięcznych, natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych w terminach rocznych.
18 Listopad, 2021
Od 2022 roku kwota wolna od podatku uwzględniana przy naliczaniu wynagrodzeń będzie wynosiła 425zł miesięcznie. W roku 2021 jest to 43,76zł. Kolejną nowością jest stosowanie jej od nowego roku także w drugim progu podatkowym.
3 Listopad, 2021
Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę lub pracownikiem zatrudnionym przez inny podmiot, ale wykonującym dzieło na rzecz własnego pracodawcy jest podstawą do zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
28 Październik, 2021
Polski ład, Polski ład… zachęcamy do zapoznania się artykułem na temat tzw. ulgi dla klasy średniej zamieszczonym na portalu pit.pl.
20 Październik, 2021
Nieodliczony VAT z tytułu nabycia usług, co do których brak prawa do odliczenia VAT przez podatnika VAT czynnego (np. usługi gastronomiczne lub noclegowe) stanowi koszt uzyskania przychodów, nawet jeśli nabyta usługa wyłączona jest z możliwości zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.
27 Wrzesień, 2021
Składkę na fundusz pracy nalicza się, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ubezpieczonego wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.
14 Wrzesień, 2021
Bony jednego przeznaczenia – zgodnie z art. 2 ust. 43 ustawy o VAT – to bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu. W takim wypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania bonu.
30 Sierpień, 2021
Zgodnie z art. 168 kodeksu pracy zaległy urlop za rok 2020 pracownik ma obowiązek wykorzystać do 30 września 2021 roku.
23 Sierpień, 2021
Zgodnie z art. 96 ust. 9a ustawy o VAT wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega podatnik, który: zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, nie złożył takich deklaracji za 3 kolejne miesiące lub takiej deklaracji za kwartał, lub składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia, lub wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.
12 Sierpień, 2021
Mandat za wykroczenie drogowe nie stanowi kosztu uzyskania przychodów nawet jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność transportową. Wynika to brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar”.
Zapytanie ofertowe