Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Najważniejsze zmiany w przepisach w roku 2022

/ Najważniejsze zmiany w przepisach w roku 2022
1 Grudzień, 2021

Najważniejsze zmiany w przepisach w roku 2022

Polski Ład


Zmiana limitu płatności gotówkowych

Zmiana limitu płatności gotówkowych z 15.000zł do 8.000zł lub równowartość w walutach obcych po przeliczeniu wg kursu NBP z dnia poprzedzającego. Sankcja za niedotrzymanie limitu wynikająca z ustaw podatkowych: przedsiębiorcy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca limit płatności gotówkowych nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego.
Wprowadzony zostaje także podobny limit dla płatności dokonywanych na rzecz przedsiębiorcy przez konsumentów. Limit dla takich płatności wyniesie 20.000 zł.
Edit: wejście w zycie obu powyższych zmian nowelizacją polskiego ładu zostaje przesunięte na 1 stycznia 2023 roku.
Przedsiębiorcy zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej będą mieli obowiązek udostępnienia swoim klientom płatności bezgotówkowych – np. terminal płatniczy, przelew bankowy, płatność blik.

Składka od wynagrodzenia osób pełniących funkcję na podstawie powołania

Osoby fizyczne otrzymujące wynagrodzenie na podstawie uchwały, tj. z tzw. powołania – dotyczy to członów zarządu i prokurentów, będą objęte obowiązkową składką na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%.

Składka zdrowotna

Od przyszłego roku osoby fizyczne nie będą mogły odliczyć od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to realny wzrost obciążeń podatkowych. Wysokość stawki na ubezpieczenie zdrowotne co do zasady pozostanie na poziomie 9% dochodu. Wyjątkiem są podatnicy opłacający 19% podatek liniowy – w ich przypadku stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 4,9% oraz podatnicy rozliczający się ryczałtem. Ci ostatni będą opłacali zryczałtowane składki zależne od przedziału w jakim znajdują się ich przychody. Będzie to kolejno 305,56zł, 509,27zł lub 916,68zł.

Kwota wolna od podatku

Dla osób fizycznych rozliczających się według skali podatkowej kwota wolna od podatku wyniesie 30.000zł.

Ulga dla klasy średniej

Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej częściowo niwelującej różnice w wynagrodzeniu netto spowodowane brakiem odliczenia składki zdrowotnej. Przysługuje dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i prowadzących działalność gospodarczą. Nie są nią objęci zleceniobiorcy i emeryci oraz renciści. Kwota ulgi dla klasy średniej jest limitowana wartością roczną – aby skorzystać z ulgi – dochód z umowy o pracę musi się mieścić w granicach 68 412 – 133 692zł.

Drugi próg podatkowy

Zmiana górnej granicy pierwszego podatkowego – od roku 2022 wyniesie ona 120.000zł.

Samotny rodzic

Zlikwidowano możliwość preferencyjnego rozliczenia rodzica samotnie wychowującego dziecko. W zamian przewidziano możliwość rozliczenia ulgi w wysokości 1500zł odliczanej w zeznaniu rocznym od podatku.

Niższe stawki ryczałtu

Z niższej stawki ryczałtu ewidencjonowanego skorzystają:

1. lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne – obniżenie stawek z 17% do 14%,
2. informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT – obniżenie stawek z 15% do 12%,
3. usługi inżynieryjne i architektoniczne – stawka ryczałtu spadnie z 15-17% do 14%.

Wprowadzanie składników majątku do działalności

Nowe brzmienie art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za wartość początkową środków trwałych przyjmuje się cenę ich nabycia, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Ukryta dywidenda

Od 1 stycznia 2023 wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów będą podlegały niektóre koszty poniesione przez podatnika w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tym podatnikiem lub z jego wspólnikiem. Za ukrytą dywidendę będą uważane m.in. takie koszty, których wysokość lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku.

Amortyzacja lokali

W wyniku nowelizacji przepisów w ramach Polskiego Ładu art. 22c pkt 2 ustawy o PIT otrzymał nowe brzmienie, w związku z czym począwszy od stycznia 2022 roku amortyzacji nie będą podlegały:

1. budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami;
2. lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość;
3. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;
4. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy.

Przesyłanie ksiąg

Także od 1 stycznia 2023 zostanie wprowadzony obowiązek prowadzenia ksiąg przy pomocy programów komputerowych i przesyłania ich organom skarbowym w formie ustrukturyzowanej.


Fractum w liczbach

100%

Zadowolonych klientów

-30%

Zniżki dla nowych klientów

28965/02

Licencja Ministerstwa Finansów

14

Lat doświadczenia

Zapytanie ofertowe