Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Pracownicze plany kapitałowe

/ Pracownicze plany kapitałowe
18 Grudzień, 2020

Pracownicze plany kapitałowe

Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy pracodawcy mają obowiązek wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych.

Kto ma taki obowiązek – każdy podmiot zatrudniający przynajmniej jednego pracownika, przy czym – co ważne – za pracownika uważany jest tutaj także zleceniobiorca, jeśli jego umowa podlega pod oskładkowanie ZUS (i tylko oskładkowanie ZUS, tzn. że jeśli umowa zlecenia będzie podlegała tylko pod ubezpieczenie zdrowotne, to taki zleceniobiorca będzie wyłączony z planów). Pracodawca nie może sam z obowiązku utworzenia PPK zrezygnować – dokonywanie wpłat będzie jego obowiązkiem ustawowym.

Przystąpienie do planów – dla poszczególnych pracowników jest dobrowolne.

Wybór instytucji finansowej – pracodawca ma obowiązek wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Wykaz dostępnych instytucji znajduje się na stronie www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html.

Wysokość wpłat:

wpłaty pracodawcy – 1,5% wynagrodzenia brutto stanowiącego podstawę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (bez ograniczenia ustawowego limitu składki). Pracodawca może zadeklarować wpłaty dodatkowe w wysokości do 2,5% wynagrodzenia brutto. Wpłaty pracodawcy stanowią koszt podatkowy pracodawcy w dacie naliczenia listy płac oraz stanowią dla pracownika przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

wpłaty pracownika – wpłata obowiązkowa 2% wynagrodzenia brutto. Pracownik może zadeklarować wpłaty dodatkowe w wysokości do 2%. W sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika ze wszystkich źródeł nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia, może on zadeklarować obniżenie wpłaty do 0,5%. Wpłaty pracownika oraz należny podatek dochodowy od wpłaty pracodawcy pomniejszają wypłatę netto pracownika.

Dodatkowo pracownik przystępujący do PPK otrzymuje 250zł wpłaty powitalnej oraz corocznie 240zł dodatkowej dopłaty w związku ze zgromadzeniem przewidzianej w przepisach kwoty na swoim rachunku PPK. Obie wpłaty finansowane są z funduszu Pracy, a więc nie obciążają pracodawcy.

Ryzyko – środki zgromadzone na rachunku PPK pracownika będą inwestowane na rynkach kapitałowych, przy czym pracownik będzie miał możliwość wyboru strategii inwestycyjnej. Przepisy nie przewidują mechanizmu zabezpieczającego zgromadzone środki przed ryzykiem związanym z utratą ich wartości.

Umowy – pracodawca będzie zawierał z instytucją finansującą dwie umowy:

o zarządzanie – jest to generalna umowa zawarta pomiędzy pracodawcą, a instytucją finansową, na podstawie której wybrana instytucja, będzie prowadziła rachunki PPK dla pracowników

o prowadzenie – umowa zawarta na rzecz pracownika, pomiędzy pracodawcą, a instytucją finansową z którą zawarta jest umowa o zarządzanie

Terminy – obowiązek wdrożenia PPK dla większych podmiotów (zatrudniających ponad 20 pracowników) przypadł w terminach wcześniejszych. Od 1 stycznia 2021 obowiązek wdrożenia PPK będzie dotyczył wszystkich pracodawców, przy czym umowę o zarządzanie PPK należy zawrzeć z instytucją finansową najpóźniej do 23 kwietnia 2021, natomiast umowę o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021. Pierwsze naliczenie wpłat następuje w miesiącu po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Powyższe oznacza, że pomiędzy 1 stycznia a 23 kwietnia pracodawca może wdrożyć PPK, ale nie ma takiego obowiązku. Obowiązek taki powstaje w dniu 23 kwietnia – na ten dzień musi mieć zawartą umowę o zarządzanie.

Informacja – pracodawca może poinformować pracowników o warunkach uczestnictwa w PPK, nie może natomiast w takiej informacji nakłaniać pracownika do przystąpienia do PPK lub go od tego odwodzić. Na pracodawcy spoczywają obowiązki informacyjne w sytuacji zmiany instytucji finansowej oraz zatrudniania pracownika, który złożył oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK.

Zwolnienie – Ustawodawca przewidział, że PPK nie musi wdrażać mikroprzedsiębiorca, jeżeli wszystkie zatrudnione w firmie osoby złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Jako mikroprzedsiębiorcę traktuje się tutaj przedsiębiorcę zatrudniającego w okresie 2 ostatnich lat nie więcej niż 10 pracowników i w jednym z 2 ostatnich lat osiągnął przychód netto nie wyższy niż 2 mln lub suma bilansowa nie przekroczyła 2 mln euro. Dla deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK Minister Finansów przewidział wzór opublikowany w rozporządzeniu. Także pracownik zatrudniony u pracodawcy, który wdrożył PPK może zrezygnować z przystąpienia składając tę deklarację. Co ważne deklaracja taka jest ważna przez 4 lata, a pracodawca przed upływem terminu 4 lat obowiązany jest poinformować pracownika o upływie tego terminu.

Sankcje – Za niedostosowanie się do nowych przepisów przewidziana jest sankcja w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń w roku poprzedzającego.

Zasoby:

Wzory formularzy związanych z PPK można pobrać ze strony druki.gofin.pl/ppk,wzory,164.html

Tekst ustawy o PPK: sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/pracownicze-plany-kapitalowe-18781862

Więcej informacji dostępnych jest na stronie MojePPK.pl.

Infolinia PPK: 800-775-775

Poradniki: www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html

Webinaria: www.youtube.com/channel/UCutSpLPtd5VvCwjwdeCRygw


Fractum w liczbach

100%

Zadowolonych klientów

-30%

Zniżki dla nowych klientów

28965/02

Licencja Ministerstwa Finansów

14

Lat doświadczenia

Zapytanie ofertowe