Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Przegląd najważniejszych zmian w podatkach 2019

/ Przegląd najważniejszych zmian w podatkach 2019
7 Grudzień, 2018

Przegląd najważniejszych zmian w podatkach 2019

Najważniejsze zmiany w podatkach (i nie tylko) w 2019 roku – treść strony będzie aktualizowana.

 • Rozliczanie strat podatkowych począwszy od roku podatkowego 2019
 • Od przyszłego roku przepisy ustawy i CIT i PIT zezwolą na rozliczenie w jednym roku 5 mln złotych straty. Jeśli strata będzie przekraczała 5 mln złotych nadwyżkę będzie można rozliczyć w transzach nie przekraczających połowy poniesionej straty. Tak jak obecnie całą stratę będzie można rozliczyć w okresie pięciu lat następujących po roku poniesienia straty. Nowe przepisy będzie można zastosować do rozliczenia strat poniesionych w latach podatkowych zaczynających się po 31 grudnia 2018.

 • Leasing samochodów w roku 2019
 • Na temat zmian w sposobie rozliczania leasingu samochodów pisaliśmy niedawno. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem.

 • Koszt pracy małżonka
 • Ważną nowością jest możliwość zaliczenia od 2019 roku do kosztów uzyskania przychodów podatnika prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą kosztów faktycznego wynagrodzenia małżonka i jego małoletnich dzieci. Istotne jest, że wynagrodzenie musi być wypłacone na podstawie zawartej umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenie, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, przychody z osobiście wykonywanej przez małżonka działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

 • Wydatki związane z używaniem firmowych samochodów osobowych
 • Wydatki służące użytkowaniu samochodu osobowego (koszty eksploatacyjne) wykorzystywanego w działalności do celów tzw. mieszanych będą mogły być zaliczany w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% poniesionych wydatków. W wysokości 100% będą mogły byc zaliczane w ciężar kosztów wydatki związane z użytkowaniem samochodów wykorzystywanych wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Wydatki związane z używaniem prywatnych samochodów osobowych
 • Wydatki służące użytkowaniu prywatnego samochodu osobowego (koszty eksploatacyjne) w działalności gospodarczej będą zaliczane w ciężar kosztów podatkowych w wysokości 20% poniesionych wydatków. Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest rezygnacja z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu takiego pojazdu, tzw. kilometrówki.

 • Limit kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego
 • Wzrasta limit (dotychczas 20.000EUR) zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków poniesionych na ubezpieczenie AC. Obecnie limit ten wynosi od 1 stycznia 2019 roku 150.000zł

 • Oświadczenie o wyborze ryczałtu w najmie prywatnym
 • Od przyszłego roku nie będzie trzeba składać oświadczenia w wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania najmu prywatnego.

 • Termin składania deklaracji podatkowych
 • Od 2019 roku płatnicy będę składali deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i IFT-1 wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do końca stycznia roku następującego po roku kalendarzowym.

 • Nip na paragonie
 • Na ten moment (2018.12.17) projekt zmiany ustawy o VAT zawierający m.in. ograniczenie prawa do wystawienia faktury wyłącznie do paragonu zawierającego NIP nabywcy jest w fazie opiniowania w Rządowym Centrum Legislacji.

 • Mały ZUS
 • Od 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać kolejnej preferencji w opłacaniu składek ZUS przeznaczonej dla małych przedsiębiorców. Z ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30-stokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. W 2019 roku limit ten wyniesie 63.000zł.
  Przedsiębiorcy uprawnieniu do ulgi będę opłacać składki społeczne od minimalnej podstawy ustalanej na podstawie przeciętnego miesięcznego przychodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym i współczynnika ogłaszanego przez prezesa ZUS.
  Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.
  O innych nowych ulgach w opłacaniu składek ZUS pisaliśmy w artykule pod tytułem „Ulga na start i działalność nierejestrowana”.

 • Mały podatnik
 • Zapowiadana zmiana kwoty dla określenia statusu małego podatnika z wysokości 1,2 mln EUR na 2 mln EUR ma zacząć obowiązywać od 2020 roku.

 • BHP pracowników administracyjno-biurowych
 • Nowy przepis art 237.3 Kodeksu Pracy przewiduje zwolnienie z przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników biurowo-administracyjnych. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

 • Forma wypłaty wynagrodzeń za pracę
 • Od 2019 roku pracodawcy mają obowiązek wypłaty wynagrodzeń na rachunek bankowy pracownika. Wynagrodzenie będzie mogło być wypłacone w formie gotówkowej o ile pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia w takiej formie. Do 21 stycznia 2019 roku pracodawcy mają obowiązek poinformowania pracowników o konieczności podania numeru rachunku bankowego bądź złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia w gotówce.

 • Okres przechowywania akt osobowych
 • Także od 2019 roku pracodawcy będą przechowywali akta osobowe pracowników i osób na umowach zlecenia zatrudnianych po 31 grudnia 2018 przez okres 10 lat licząc od końca roku w którym ustało zatrudnienie.

 • Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy
 • W związku ze zmianą okresu przechowywania akt osobowych, pracodawcy zobowiązani zostali od 1 stycznia 2019 do informowania pracowników z którymi rozwiązano umowę o pracę bądź doszło do jej wygaśnięcia. I tak pracodawcy są zobowiązani do poinformowania takiego pracownika o okresie przechowywania jego dokumentacji, możliwości odbioru takiej dokumentacji w okresie do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym upływa okresu przechowywania dokumentacji oraz o zniszczeniu dokumentacji w przypadku nie odebrania jej przez pracownika.

 • Stawka podatku CIT dla małych podatników
 • Podatnicy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 1.2 mln zł opłacają podatek dochodowy w wysokości 9%. Stawka ta nie obejmuje dochodów z zysków kapitałowych. Art. 17 ust.1 pkt 2 ustawy o CIT.

 • Przychód z zaliczek ewidencjonowanych w kasie fiskalnej
 • Podatnicy decydujący się na ewidencjonowanie w kasie fiskalnej otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych przychodów jako przychodów w dacie otrzymania zaliczki od stycznia 2019 informują o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w rozliczeniu rocznym.

 • Zaliczki kwartalne na podatek dochodowy
 • Zarówno ustawa o CIT jak i ustawa o PIT wprowadzają nową zasadę poinformowania o wyborze wpłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy w zeznaniu rocznym. Dotychczas należało poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20-lutego. Art. 25 ust. 1e ustawy o CIT i art. 44 ust. 3i ustawy o PIT.

 • Zmiany w dokumentacji pracowniczej
 • 1 stycznia 2019 wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Wprowadza ono nowe część D akt osobowych, która zawierać będzie dokumenty dotyczące odpowiedzialności porządkowej ponoszonej przez pracownika. Poszczególne części akt będą mogły być podzielone na mniejsze części tematyczne, z tym, że część D będzie podlegała takiemu podziałowi obowiązkowo.
  Nowością, jest też możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej.

 • PCC od umowy pożyczki
 • Z dniem 1 stycznia 2019 uległa obniżeniu stawka podatku od czynności cywilnoprawnych z 2% do 0,5%. Obniżana stawka dotyczy czynności dokonanych po 1 stycznia 2019. Zmianie uległ także przepis przewidujący jedno ze zwolnień z PCC dla pożyczek. I tak art. 9 pkt 10 lit. d zawiera zwolnienie dla umów pożyczek do 1000zł zawartych między osobami obcymi.

 • Korekta VAT
 • Od 1 stycznia 2019 skróceniu ulega okres na korektę podatku VAT naliczonego. Chodzi o korektę na tzw. złe długi. Okres ten został skrócony ze 150 dnia na 90 dni. Zmiana dotyczy należności wymagalnych po 31 grudnia 2018.

 • Brak wniosku o zwrot podatku VAT na rachunek podatnika
 • Ustawodawca wycofał się z nałożenia na podatnika obowiązku składania wniosku o zwrot podatku VAT. Dotyczy to sytuacji, gdy podatnik dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej – zwrot w terminie 60 dni oraz sytuacji, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju.

 • Deklaracje PIT-37 i PIT-38 sporządzi za podatnika KAS
 • Krajowa Administracja skarbowa sporządzi za podatnika deklaracje PIT-37 i PIT-38. Nowość dotyczy już dochodów za rok 2017. Podatnik będzie miał możliwość zadecydowania czy chce skorzystać z przygotowanego zeznania czy złoży własne. Sporządzone przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym.

 • Informacja o wyborze opodatkowania najmu prywatnego
 • Obowiązek o poinformowaniu naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania najmu prywatnego w formie ryczałtu będzie realizowany poprzez poprzez pierwszą w roku podatkowym wpłatę zaliczki na podatek z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego – poprzez złożenie zeznania. W praktyce oznacza, to brak obowiązku składania odrębnego zawiadomienia w formie pisemnej w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu.

 • Okres przechowywania sprawozdań finansowych
 • „Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie.” – to nowe brzmienie art 74 ust.1 ustawy o rachunkowości. Dotychczas zatwierdzone sprawozdania finansowe należało przechowywać bezterminowo.

 • Nowe wzory dokumentów osobowych
 • Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej udostępniło nowe wzory dokumentów osobowych obowiązujących od 1 stycznia 2019. Linki do pobrania nowych dokumentów umieściliśmy na stronie do pobrania.


Fractum w liczbach

100%

Zadowolonych klientów

-30%

Zniżki dla nowych klientów

28965/02

Licencja Ministerstwa Finansów

14

Lat doświadczenia

Zapytanie ofertowe