Home (+48) 22 625 44 88 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Zatrudnienie nowego pracownika

/ Zatrudnienie nowego pracownika
8 Wrzesień, 2017

Zatrudnienie nowego pracownika

Współpraca pomiędzy naszym biurem, a klientem w zakresie zatrudnienia nowego pracownika sprowadza się do przekazania nam informacji oraz dokumentów wg zestawienia poniżej. Umowa o pracę, informacja dodatkowa, zgłoszenie do ZUS pracownika i członków jego rodziny oraz organizacja szkolenia BHP mogą zostac przygotowane przez nasze biuro.

Lista kontrolna do zatrudniania nowego pracownika:

 • 1. Wstępne szkolenie BHP – służymy kontaktem do specjalisty BHP. Uwaga: pracownika nie wolno dopuścić do pracy bez przeszkolenia BHP.
 • 2. Czy pracownik zgłasza do ubezpieczeń małżonka i/lub dziecko, jeśli tak: ich imię/imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania i nr PESEL.
 • 3. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.
 • 4. Kopia dyplomu ukończenia ostatniej szkoły.
 • 5. Wypełniony PIT-2 – do pobrania: www.druki.gofin.pl.
 • 6. Jeśli miejscowość zamieszkania inna niż siedziba pracodawcy – oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodów: do pobrania z naszej strony.
 • 7. Dwa kwestionariusze osobowe:
  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  Kwestionariusz osobowy dla pracownika.
 • 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych : do probrania.
 • 9. Oświadczenie o przekazywaniu wynagrodzenia na r-k bankowy: www.druki.gofin.pl.
 • 10. Kopia skierowania na badania lekarskie. Skierowanie należy przygotować w 3 egzemplarzach – dla pracownika, dla lekarza oraz ad acta pracownicze – może być kserokopia.
 • 11. Kopia orzeczenia lekarskiego. Uwaga: pracownika nie wolno dopuścić do wykonywania pracy bez ważnych badań lekarskich.
 • 12. We wszystkich dokumentach pracownik posługuje się adresem zamieszkania, o ile dokument inaczej nie wymaga. Jeśli adres zameldowania jest innych niż adres zamieszkania pracownika prośba o informację w dowolnej formie także o adresie zameldowania – ZUS do zarejestrowania pracownika wymaga obu adresów.
  Więcej o adresach pisaliśmy w dziale Porady w artykule pod tytułem Adres zamieszkania, a adres zameldowania.
 • 13. Czas na jaki zostaje zawarta umowa o pracę.
 • 14. Wymiar czasu pracy.
 • 15. Miejsce wykonywania pracy – zwykle podaje się miejscowość, w której pracodawca będzie wykonywał pracę.
 • 16. Warunki wynagrodzenia – w tym wynagrodzenie zasadnicze i ewentualnie inne składniki wynagrodzenia.
 • 17. Stanowisko na jakim zatrudniany jest pracownik.
 • 18. Zakres obowiązków pracownika.
 • 19. Godzinowy rozkład czasu pracy (wystarczy informacja, np. że praca w dni robocze od godziny … do godziny …).
 • 20. Termin wypłaty wynagrodzenia (do końca m-ca, do 10-go dnia kolejnego m-ca, inny termin?).
 • 21. Sposób wypłaty wynagrodzenia (gotówka czy przelew).
 • 22. Informacja o podstawie wymiaru składek emerytalno-rentowych w poprzednim miejscu pracy w bieżącym roku kalendarzowym.
 • 23. Informacja o przyznanej rencie/emeryturze.
 • Powyższe należy skompletować i przekazać do nas jeszcze przed rozpoczęciem pracy przez pracownika.


Fractum w liczbach

100%

Zadowolonych klientów

-30%

Zniżki dla nowych klientów

28965/02

Licencja Ministerstwa Finansów

14

Lat doświadczenia

Zapytanie ofertowe