Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

RODO

/ RODO

Wykonanie obowiązku w zakresie RODO

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zobowiązują nas do przekazania Państwu informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane.

Administratorem danych jest Biuro Rachunkowe Fractum Barbara Topolska-Polak, Marcin Kozak s.c., al. Jana Pawła II 36 lok. 56, 00-141 Warszawa.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę o przesłanie wiadomości pod adres biuro@fractum.pl

Przetwarzamy następujące rodzaje danych:

1. Dane osób fizycznych występujących w imieniu Dostawców i Klientów.
Cel przetwarzania: Świadczenie bądź przygotowanie do świadczenia usług na rzecz Klientów oraz wykonanie lub przygotowanie do wykonywania umów z Dostawcami.
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b RODO

2. Dane kontaktowe w postaci e-mail, adresów pocztowych i numerów telefonów.
Cel przetwarzania: Dochodzenie roszczeń wynikających z umów i innych zdarzeń prawnych zaszłych w relacjach z Klientami i Dostawcami.
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f RODO

Podanie tych danych nie jest wymagane przepisami prawa, niemniej odmowa ich podania może uniemożliwić nam zawarcie umowy, uniemożliwić wykonanie obowiązków wynikających z już zawartej z Państwem umowy, bądź uniemożliwić dokonanie innej czynności, której Państwo od nas oczekują.

Z uwagi na charakter wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych, Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Państwa dane możemy również przekazywać wybranemu przez nas biuru informacji gospodarczej – w przypadkach przewidzianych ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczej.

Dane będziemy przetwarzać do momentu upływu późniejszego z następujących terminów:
a) terminu, po którym przedawniłyby się roszczenia wynikające z umów, które nas wiązały lub
b) terminu do przechowywania dowodów księgowych zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, albo
c) 15 lat od daty ostatniego kontaktu mailowego z Państwa strony, w celu udokumentowania relacji biznesowych.

Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
b) prawo sprostowania lub uzupełnienia danych, jeżeli nie odpowiadają one rzeczywistości,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku gdy są one przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora.

Zapytanie ofertowe