Home (+48) 501 799 808, (+48) 509 870 790 fractum@fractum.pl RSS Facebook
PL / EN

Aktualności

/ Aktualności

Aktualności

27 Czerwiec, 2017
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą objęte ubezpieczeniami społecznymi opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne z każdego rodzaju działalności – stanowi tak art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dodatkowo zgodnie z art. 83 ust. 4 tej ustawy jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.
Art. 83 ust. 5 wymienia rodzaje działalności od których odrębnie opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  • 1) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej;
  • 2) działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • 3) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej;
  • 4) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej;
  • 5) działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej;
  • 6) wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta;
  • 7) wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;v
  • 8) wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • 9) inna niż określona w pkt 1-8 pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.
23 Czerwiec, 2017
W przypadku refundacji dla pracownika kosztów zakupu szkieł korekcyjnych na podstawie wystawionej faktury VAT, której nabywcą jest pracodawca, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT. Argumentem przytaczanym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jest fakt, że nie dochodzi do przeniesienia rozporządzania szkłami korekcyjnymi jak właściciel pomiędzy optykiem a pracodawcą. Tak wynika z treści interpretacji indywidualnej nr 2461-IBPP2.4512.94.2017.2.AZWE.
19 Czerwiec, 2017
Do końca czerwca 2017 roku kierownicy spółek jawnych i partnerskich nie sporządzających sprawozdań finansowych mają obowiązek złożyć oświadczenie o tym fakcie w sądzie rejestrowym. Stanowi tak art. 70a ustawy o rachunkowości.
13 Czerwiec, 2017
W piątek po święcie Bożego Ciała nasze biuro będzie nieczynne.
8 Czerwiec, 2017
Wyrok NSA z 8 marca 2017 sygnatura akt I FSK 1563/15 – osobowe samochody demonstracyjne, pomimo faktu, że przeznaczone są do odsprzedaży, to z uwagi na fakt, że przejściowo są wykorzystywane do innych celów pozbawiają prawa podatnika do odliczenia 100% podatku VAT z tytułu wydatków ponoszonych w związku z nimi na podstawie artykułu 86a ust. 5 ustawy o VAT. W przypadku prowadzenia dla takich samochodów ewidencji przebiegu podatnik zachowuje prawo do odliczenia 100% VAT.
5 Czerwiec, 2017
Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym do 15 dnia po zatwierdzeniu sprawozdania. Wraz ze sprawozdaniem finansowym należy złożyć opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a także w przypadku niektórych jednostek (art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości ) sprawozdanie z działalności.
Karą jaka jest przewidziana za nie złożenie sprawozdania finansowego jest kara grzywny bądź pozbawienia wolności. Grzywna może wynieść od 100zł do 1.080.000zł, zaś ograniczenie wolności od 1 do 12 miesięcy.
Za terminowe złożenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki, tj. członek zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego członkowie zarządu (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości).
2 Czerwiec, 2017
Od dnia 1 czerwca 2017 roku nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy zmianie uległ wzór świadectwa pracy. W myśl tej aktualizacji pracodawca agencja pracy tymczasowej ma obowiązek zamieszczenia w świadectwie wydanym pracownikowi tymczasowemu informacji o każdym pracodawcy, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową. Jest to nowy ustęp 2a paragrafu 2 w.w. rozporządzenia.
30 Maj, 2017
Zgodnie z art. 9.1 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, które są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu. Warunkiem uznania dostawy za WNT jest to, aby nabywcą towarów był podatnik bądź osoba prawna nie będąca podatnikiem, zaś dokonującym dostawy podatnik.
Zgodnie z art. 20.5 ustawy o VAT Obowiązek podatkowy w WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, a jeśli faktura nie została wystawiona 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy.
26 Maj, 2017
Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zobowiązane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą użytkujące samochody osobowe nie wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz osoby prawne użytkujące samochody osobowe niestanowiące składników majątku podatnika. Przykład kilometrówki do pobrania z naszej strony tutaj.
17 Maj, 2017
Krótki artykuł traktujący o elementach jakie powinna zgodnie z przepisami zawierać faktura.
Zapytanie ofertowe